Dzień 1

15 kwietnia

poniedziałek

Rejestracja uczestników

13.00 – 15.00

Otwarcie FORUM

15.00 – 15.10

Wystąpienie Gościa Specjalnego

Praktyczne zastosowanie zasady efektywności w zamówieniach na dostawy i usługi

 • rozumienie zasady efektywności – teoria i praktyka
 • różne podejście do efektywności zamówień na dostawy i na usługi
 • jak osiągać efektywność na etapie przygotowania postępowania, prowadzenia postępowania i realizacji zamówienia?
 • kontrola efektywności

Przesłanki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy zamawiający nie ma czasu na przeprowadzenie postępowania w trybie otwartym

 • charakterystyka trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki
 • czym jest pilna potrzeba udzielania zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia?
 • czy pilna potrzeba udzielenia zamówienia to konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia?
 • jak szybko przeprowadzić postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia?
 • czy „natychmiastowa” wolna ręka musi być dokumentowana?

Najczęściej występujące przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień na dostawy i usługi

 • nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówieniu w przypadku niektórych dostaw
 • niezgodne z przepisami ustalenie wartości zamówienia na dostawy oraz usługi
 • nieprawidłowy podział zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach
 • wybór wykonawcy usług lub dostaw w trybach lub procedurach nieprzewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych

Kolacja

godz. 20.00

Dzień 2

16 kwietnia

wtorek

Śniadanie

7.30 – 9.00

Prawidłowe sumowanie zamówień publicznych na dostawy i usługi

 • co rozumiemy pod pojęciem „sumowanie wartości zamówienia”
 • czy zakaz dzielenia zamówienia na części, jest zakazem absolutnym?
 • sumowanie zamówienia w budżecie rocznym, a wpływ projektów/dotacji „wieloletnich”
 • różnica pomiędzy sumowaniem zamówień „dostawy” a „usługi”
 • co rozumieć pod pojęciem „usługi lub dostawy powtarzających się lub podlegających wznowieniu”
 • zasady sumowania zamówień w świetle najnowszego orzecznictwa KIO, SO i stanowisk kontroli

Praktyczne wyzwania związane z udzielaniem zamówień na dostawy i usługi o wartości poniżej 130 tys. zł

 • planowanie i szacowanie wartości zamówień
 • organizacja procedury udzielenia zamówienia pozaustawowego
 • umowy w zamówieniach pozaustawowych
 • czy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych w zamówieniach poniżej 130 tys. zł?

Pozacenowe kryteria oceny ofert - praktyka stosowania

 • zasady ustalania pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • przykłady naruszeń w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • jak ustalić wagę kryterium pozacenowego?

Przerwa

11.30 – 12.00

Udzielanie zamówień na energię elektryczną

 • jakie są możliwości udzielenia zamówienia na energię elektryczną (umowa kompleksowa czy zamówienie na dostawę energii elektrycznej oraz na usługi ich dystrybucji)?
 • jak poprawnie przygotować postępowanie w przypadku zamówień na energię elektryczną
 • jakie zapisy powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia?
 • jakie są zasady i warunki zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

Konkurencyjność przedmiotowa w branży IT w kontekście rzeczywistych potrzeb zamawiającego

 • złe praktyki zamawiających w obszarze zamówień IT
 • wpływ wiedzy merytorycznej i świadomości realiów rynkowych na weryfikację potrzeb i sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
 • analiza rynku pod kątem dostępnych rozwiązań IT – wykorzystanie wstępnych konsultacji rynkowych
 • analiza potrzeb i wymagań
 • konkurencyjność wewnątrzmarkowa i międzymarkowa

Postępowania na udzielenie zamówienia na usługi serwisu sprzętu technicznego

 • przedmiot zamówienia – definicja usługi serwisu technicznego
 • sprzęt techniczny i jego kategorie
 • wymogi prawne dotyczące obsługi sprzętu technicznego na przykładach sprzętu medycznego oraz sprzętu technicznego powszechnego użytku
 • grupowanie urządzeń, a podział na pakiety (zadania)
 • specjalne zasady serwisu dla urządzeń medycznych
 • pojęcie inżyniera serwisu i zakresy czynności związane z obsługą serwisową
 • przegląd techniczny i jego rodzaje
 • przegląd gwarancyjny i przegląd pogwarancyjny
 • kryteria oceny ofert w postępowaniach na świadczenie usług serwisowych
 • istotne elementy umowy na świadczenie usług serwisowych
 • spory na tle zawieranych umów na świadczenie usług serwisowych

Obiad

14.30 – 16.00

Dynamiczny system zakupów

 • skąd pomysł, aby zacząć stosować dynamiczny system zakupów?
 • czy umowa ramowa nie załatwia tematu?
 • co najlepiej kupować za pomocą dynamicznego systemu zakupów?
 • zalety i korzyści stosowania dynamicznego systemu zakupów

Robotyzacja procesów jako realne wsparcie pracowników sektora finansów publicznych

 • czym jest robotyzacja procesów?
 • przykład wykorzystania robota do pilnowania kosztów energii elektrycznej
 • możliwości zastosowania na przykładzie działających robotów w sektorze finansów publicznych
 • jak kupować robotyzację do organizacji?

Kolacja

19.00 – 21.00

Dzień 3

17 kwietnia

środa

Śniadanie

7.30 – 9.00

Rola i znaczenie próbki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • wzrost znaczenia próbki w procesie ubiegania się o zamówienie
 • próbka w elektronicznym procesie składania ofert
 • funkcja i znaczenie próbki w procesie ofertowania
 • dopuszczalność uzupełnienia próbki
 • próbka jako dowód
 • znaczenie reguł dotyczących scenariusza oceny próbek dla zachowania reguł pzp

Oczywistość okoliczności pozwalających odstąpić od wezwania do wyjaśnień tzw. rażąco niskiej ceny - ocena studium przypadku na tle orzecznictwa

 • sprostanie wykazaniu przez zamawiającego, że rozbieżność pomiędzy cenami ofert a wartością zamówienia wynika z okoliczności oczywistych
 • wytyczne dla zamawiających, które dla wykonawców mogą stanowić punkty, według których mogą ocenić poprawność i legalność działań zamawiających
 • najczęściej popełniane błędy
 • skuteczne odstąpienie od wezwania w świetle zarzutu naruszenia art. 224 ust. 2 pkt 1 pzp

Unieważnienie postępowania - obowiązek czy uprawnienie (wybrane zagadnienia)

 • przesłanki unieważnienia postępowania
 • obowiązki zamawiającego
 • wybrane przesłanki unieważnienia – studium przypadku na podstawie orzecznictwa
 • skutki unieważnienia postępowania

Zakończenie FORUM

11.30

Wśród prelegentów