adobe-pdf-icon

Praktyczne zastosowanie zasady efektywności w zamówieniach na dostawy i usługi

adobe-pdf-icon

Przesłanki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy zamawiający nie ma czasu na przeprowadzenie postępowania w trybie otwartym

adobe-pdf-icon

Najczęściej występujące przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień na dostawy i usługi

adobe-pdf-icon

Prawidłowe sumowanie zamówień publicznych na dostawy i usługi

adobe-pdf-icon

Praktyczne wyzwania związane z udzielaniem zamówień na dostawy i usługi o wartości poniżej 130 tys. zł

adobe-pdf-icon

Pozacenowe kryteria oceny ofert

adobe-pdf-icon

Udzielanie zamówień na energię elektryczną

adobe-pdf-icon

Konkurencyjność przedmiotowa w branży IT w kontekście rzeczywistych potrzeb zamawiającego

adobe-pdf-icon

Usługi serwisu sprzętu technicznego

adobe-pdf-icon

Dynamiczny System Zakupów

adobe-pdf-icon

Robotyzacja procesów jako realne wsparcie pracowników sektora finansów publicznych

adobe-pdf-icon

Próbka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

adobe-pdf-icon

Oczywistość okoliczności pozwalających odstąpić od wezwania do wyjaśnień tzw. „rażąco niskiej ceny” – ocena studium przypadku na tle orzecznictwa

adobe-pdf-icon

Unieważnienie postępowania – obowiązek czy uprawnienie (wybrane zagadnienia)?